24 mars 2010

Ny radio- och tv-lagIdag fick jag regeringens förslag angående en förenklad radio- och tv-lag i min hand. Insåg genast att Påsken inte kommer bli fullt lika lugn och familjär som jag hade tänkt mig. Det är dock helt ok då jag faktiskt ser fram mot att sätta mig in i regeringens förslag. Jag har ju tittat på lagrådsremissen tidigare och glädjer mig åt flera förbättringar och liberaliseringar på området.

Det handlar helt enkelt om att vi vill modernisera och förenkla lagstiftningen så mycket som möjligt samt göra den mer liberal samt öka mångfalden både inom TV och Radio. Ska bli kul att se hur opposiotionen reagerar och hur debatten i kammaren utvecklar sig.

Kort sammanfattning för den som är intresserad:

Radio
Tillståndsperioderna blir åttaåriga för den kommersiella radion, innehållskraven försvinner och företagen får därmed ökade möjligheter till sponsringsintäkter. Vid de nuvarande tillståndsperiodernas slut kommer alla tillstånd att utlysas på nytt och fördelas genom ett slutet anbudsförfarande.

Regeringen har också givit Radio- och TV-verket i uppdrag att genomföra en utlysning för nya sändningsområden, i enlighet med det nya regelverket för analog kommersiell radio.

Propositionen föreslår även regler för hur digitalradiotillstånd ska fördelas, vilket innebär att förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av de digitala radiosändningarna har skapats.

Närradioorganisationerna föreslås få större möjlighet att sända material som inte producerats direkt för den egna verksamheten samt möjlighet att sända över större områden, vilket skapar bättre möjligheter till utveckling.

- Förutsättningarna för den kommersiella radion stärks i och med lagförslaget, vilket i kombination med den tidigare Public Service propositionen innebär att mångfalden för lyssnarna ökar.

TV
Propositionen förslår förenklade och tydligare reklamregler samt en större valfrihet för företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden, förutsatt att de inte skadar programmets integritet och värde. Fortsatt gäller inskränkningar vid reklam riktad till barn.

Nya regler kommer införas i lagen för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer. Nya regler gör det också möjligt att under ordnade former använda nya reklamtekniker och produktplacering.

- Genom att öka förutsägbarheten och liberalisera reklam- och produktplaceringen vill vi stärka den audiovisuella sektorns konkurrenskraft.

Den tekniska utvecklingen och det nya regelverket innebär också en förändring av myndighetsstrukturen. Regeringen föreslår att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och tv slås ihop. På så sätt skapas förutsättningar att möta de utmaningar som följer i den tekniska utvecklingens spår.

När argumenten tryter rullar Greenpeace tunnor

Aktivister från Greenpeace demonstrerar utanför riksdagen med anledning av den kärnkraftsproposition som regeringen överlämnade till riksdagen igår. Har full respekt för deras åsikter och anser att de är i sin fulla rätt att demonstrera utanför riksdagen. Självklart! Jag anser dock att det är dålig stil av dem att istället för att argumentera för sin sak istället försöker störa riksdagens demokratiska arbete. Under gårdagen sysselsatte de sig med att rulla tunnor över kullerstenarna precis under utskottens mötestid.Det hördes. Kul grej kanske en del tycker, men jag anser att det bara visar på att Greenpeace inte har någon respekt för det sedvanliga demokratiska arbetet som bidrivs i en rättsstat och som våra demokratiska rättigheter vilar på. Vad är egentligen Greenpeace utan sina oortodoxa kampanjmetoder? Fast det är klart, har man inga bra argument kanske man känner sig tvingade att väcka uppmärksamhet på annat sätt.

23 mars 2010

Frivillig militärutbildning och en ny veteranpolitik

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.seIdag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning samt en helt ny veteransoldatpolitik. Förslaget innebär att rekrytering till Försvarsmakten ska ske på frivillig grund från den 1 juli 2010. Det är ett led i regeringens arbete med att öka försvarsförmågan och antalet tillgängliga soldater i Försvarsmakten.

- Propositionen innebär ett stort steg framåt i reformeringen av försvaret. Dagens militära förband har väldigt låga krav på beredskap. Istället sätter man ihop särskilda förband som skickas utomlands och sedan avvecklas vid hemkomsten, när de är som bäst utbildade. Det här har varit ett stort slöseri med personal och pengar som nu får ett slut.
Nu får vi istället kontraktsanställda soldater som tjänstgör en längre tid och därmed blir mer professionella och dessutom finns tillgängliga. Till skillnad från dagens värnpliktsförband kan dessa förband sättas in både inom Sverige och utanför landets gränser vilket är en avgörande förbättring, säger Anna Tenje (M), riksdagsledamot från Kronoberg

Propositionen innehåller också en helt ny veteranpolitik. Förslagen ger Försvarsmakten större ansvar i omhändertagandet av veteraner och deras anhöriga. Den innehåller också förslag på hur staten bättre kan uppmärksamma de insatser som görs.

- Efter mer än 60 år av internationella insatser är det hög tid att vi äntligen får en veteranpolitik. De 100 000 svenska soldater som har tjänstgjort i utlandsstyrkan är värda stor beundran och det är självklart att staten ska ta sitt ansvar när det kommer till stöd och omhändertagande av veteraner och anhöriga, avslutar Anna Tenje (M).

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Nästa gång du ser en sosse...

ställ då dessa tre frågor:

1. Vänsterexperimentet vill göra det mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och svårare att vara företagare. Hur ger en urholkad arbetslinje fler jobb?

2. Vänsterexperimentets skattepolitik riskerar att allvarligt skada Sveriges ekonomi. Vad händer med arbetslösheten, tillväxten och räntorna om skattechocken blir verklighet?

3. Vänsterexperimentet vill montera ned kunskapslinjen i den svenska skolan. På vilket sätt hjälper minskade kunskaper i skolan dagens unga till en bättre framtid?

Stolt vice ordförande i Växjö Kretsen

Vid gårdagens årsmöte i Växjö Kretsen valdes jag till vice ordförande. Känns verkligen kul att jag fått det förtroendet. Har tidigare inte suttit med i någon föreningsstyrelse och tycker därför att det ska bli extra kul att påbörja detta arbete. Framöver kommer jag alltså rodda Växjökretsen tillsammans med Christer Wånehed som är ordförande och hedin, Anna Hultstein, Carl Gejer, Pernilla Sjöberg, Ingemar Swalander och Lena Wibroe som alla är ledamöter i styrelsen.

18 mars 2010

Extra Jobbcoacher till riksdagsledamöter borde inte behövas!

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Idag blev det känt att Riksdagsstyrelsen beslutat att riksdagsledamöter som slutar i riksdagen ska erbjudas en egen jobbcoach till en kostnad på max 50 000 kr. Syftet är förvisso att ge ledamöter som lämnar riksdagen hjälp att återvända till yrkeslivet och att minska statens kostnader för inkomstgarantin.
-Att riksdagsledamöter återgår till ”vanliga jobb” är i o f s är bra men jag anser att detta är något som vi borde klara av själva med hjälp av den vanliga arbetsförmedlingen och inte behöva konsultupphandlade jobbcoacher för att göra, menar Anna Tenje (m) riksdagsledamot från Kronoberg.
- Jag är förvånad över beslutet och är något skrämd över att detta tycks behövas. För min egen del har jag redan börjat sondera terrängen och se mig om efter ett jobb. Det borde ju de flesta riksdagsledamöter göra med tanke på att ingen (eller i alla fall väldigt få) sitter säkert i höst och att allt kan hända i valet, fortsätter Anna Tenje, avgående riksdagsledamot.
- Jag tror att detta beslut bara spär på politikerföraktet och förstärker bilden av att vi politiker kliar varandra på ryggen samtidigt som vi knappt klarar av att knyta våra egna skor. Jag vill i alla fall inte förknippas med den bilden och tror mig kunna få ett bra jobb på egen hand.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

04 mars 2010

Äntligen en utredning som ska realisera gårdsförsäljning och ge äldre möjlighet att ta en snaps till julmaten!


PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se

Äntligen en utredning som ska realisera gårdsförsäljning och ge äldre möjlighet att ta en snaps till julmaten!

- Det är glädjande att regeringens utredare ska titta närmare på frågan om gårdsförsäljning och låta äldre på äldreboenden ta ett glas vin. Exemplet från Finland visar att den småskaliga produktion som gårdsförsäljningen utgör inte är ett hot ur folkhälsoperspektiv. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning att en utredning nu ska se på hur gårdsförsäljning ska kunna tillåtas. Dessutom är det oerhört positivt att vi öppnar för att äldre på äldreboenden ska kunna ta ett glas vin till maten. Bara för att man bor på äldreboende är man inte omyndig - äldre kan själv bestämma över sina liv.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att frågan om gårdsförsäljning ska utredas på nytt och möjligheten att servera alkohol på äldreboenden ska ses över.

- Under mandatperioden har jag lämnat in flera motioner om att tillåta just gårdsförsäljning. Flertalet remissinstanser har under den första utredningen uttalat sitt stöd för att tillåta gårdsförsäljning och visat på många positiva faktorer såsom landsbygdens utveckling, lokal turism, utveckling av livsmedelsproduktionen och ökat småföretagande. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har också tagit fram en rapport som understryker att EU-rättsliga skäl inte torde hindra Sverige att införa gårdsförsäljning. Det är därför glädjande att frågan om gårdsförsäljning nu utreds grundligt och att fler faktorer tas upp.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Ny alkoholpolitik som myndigförklarar människor

Jag tycker våra nya förslag på det alkoholpolitiska området är så glädjande. Äntligen myndigförklarar vi männiksor i två avseenden. Vi i alliansen har nämligen äntligen bestämt oss för att ta fram lagstiftning för att möjliggöra gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol på våra svenska gårdar och låta äldre på äldreboenden ta ett glas vin till maten.

För mig är det en självklarhet att både våra äldre och turister i Sverige kunna ha möjlighet att njuta av svenska råvaror i form av både mat och dryck. Kritiker menar att vi på så viss undergräver folkhälsan men de kunde inte ha mer fel. Det handlar om att vi vill myndigförklara både våra äldre och de turister som vill prova på den svenska landsbygdens råvaror. För mig handlar det också om landsbygdsutveckling. Att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol så som cider, öl och vin kommer att leda till en ökad turism och företagande och förbättra förutsättningarna att leva och bo på landsbygden avsevärt. Det kommer dessutom att bidra till att Sverige blir ett trevligare och lite friare land att leva i, något som jag personligen värdesätter mycket.

Att vi nu ger äldre rätt att bestämma över sitt liv är kanske ännu mer glädjande. För de äldre handlar det om ett erkännande som de är väl värda samt en möjlighet till en ökad livskvalité. Våra äldre bör ha samma möjlighet som oss andra att ta en snaps till julmaten, ett glas vin till lördagsmiddagen eller en öl till hockeyn på tv.

Många äldre har dock begränsade möjligheter att handla alkohol och är ofta beroende av nära och kära för att få tag på dricka. Vi moderater vill därför göra det möjligt för hemtjänsten att inhandla alholhol samt att äldreboendes kiosker blir till systembolagsombud. Våra äldre är myndiga nog att kunna få bestämma själva om de vill ha ett glas vin till maten.

03 mars 2010

RUT-avdraget utnyttjas flitigt av S toppen

Rut-avdraget har varit ett hett samtalsämne den senaste tiden sedan vänsterexprimentet gick ut med att de kommer att gå till val på att avskaffa avdraget. Jag har tidigare skrivit om att jag är förvånad över denna slutsats då denna reform är en riktig arbetarreform. RUT-avdraget har gett så många nya jobb och att det är främst människor som tidigare stått långt ifrån arbetsmarkanden så fått ett arbete i och med avdraget.Dessutom innebär avdraget att familjer som tidigare inte haft råd att köpa tjänster numera har det, barnfamiljer och äldre står för 70 % av alla köpare. Då talar vi inte om rika Djursholmsfamiljer som vill ha städhjälp. Vi talar om vanliga männiksor som behöver hjälp för att få vardagen att gå ihop och få mer tid över för sina barn.

Jag tycker även att oppositionen hycklar lite i frågan. Det har nämligen visat sig att höga S-politiker flitigt utnyttjat avdraget. De förra statsråden Ylva Johansson och Erik Åsbrink (S) köpte hushållstjänster för nära 50 000 kronor under 2008. Inget lagligt fel i detta då lagar och regler gäller även dem som är emot dem. Man kan dock ifrågasätta det moraliska i deras agerande. Detta är å andra sidan något som S-eliten får förklara för sina väljare och som jag inte lägger mig i.

Jag tycker mer att det är en kul grej att de först och främst saknar sakliga argument för att avskaffa avdraget och helt och hållet egentligen är ideologiska i frågan för att sedan ändå använda sig av avdraget mot sin ideologiska och fasta övertygelse.

Fettman i riksdagen är på tillväxt

Paniken hos många riksdagsledamöter verkar infinna sig på nytt. Det handlar dock inte om placeringen på riksdagslistan den här gången utan snarare om valkampanjen. Nu är det snart hög tid för att börja ta fram valmaterial, komma på valslogans och forma det politiska innehållet som vi ska gå till val på. Detta är nog dock inte så många oroliga för, det handlar snarare om hur det hela ska förpackas. Foton för nya affischer och flygbald och foldrar ska knäppas. Det är när detta kommer på tal som många av oss inser att vi väger minst 4 kg mer nu än för 4 år sedan.

Fettman i riksdagen är på tillväxt och vår friskvårdskonsulet borde ha fullt upp. En riksdagsledamot går i genomsnitt upp minst 4 kg per mandatperiod. Själv är jag inget undantag. Jag har förvisso fött barn under mandatperioden men de sista 5 kg har varit svåra att göra sig av med. Det kommer att synas på affischerna i Kronoberg om jag inte gör något åt saken nu. Jag har dock tagit tag i mitt liv nu och har siktet inställt på att återta min forna målvikt.

Varför denna "panik"... För politik handlar tyvärr om mer än bara innehåll - även politiken har en yta. Det handlar inte bara om att ha den bästa politiken, förslagen måste förpackas på ett snyggt sätt, budskapen måste kommuniceras på rätt sätt och framföras av rätt personer med rätt framtoning och med förtroende.

För min del handlar det också om att vara i bra form inför valrörelsen. Då en valrörelse kanske är bland det jobbigaste och mest krävande jag varit med om. Det är en utdragen process som innebär tidiga morgonar, sena kvällar och nätter, konstig mat vid knäppa tider samt stor psykisk påfrestning. Är man inte i bra form pallar man inte trycket och då vinner vi inte heller valet. Inför valrörelsen i höst gäller det alltså att vara i toppform.

Att vi alla dessutom blivit 4 år äldre är inte heller alltid kul, men det är ett faktum som det är svårare att göra något åt.

02 mars 2010

Öppet brev till riksdagsledamoten/ledamöterna: Eneroth, Elgestam och Wegendal

Varför vill vänsteroppositionen avskaffa 11 000 jobb?

I spåren av finanskrisen har många arbetstillfällen slagits ut och utanförskapet stigit. Många väljare ställer sig frågan vad som ska ersätta de jobb som har försvunnit och hur broar kan byggas tillbaka till arbetsmarknaden.

För oss moderater är det viktigt att både ta tillvara de jobb som finns i Sverige och lägga grund för en långsiktig återhämtning på arbetsmarknaden. En betydelsefull reform som har genomförts under mandatperioden är möjligheten till avdrag för hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget. Enligt en studie från tjänsteföretagens organisation Almega sysselsätter reformen 11 400 personer i hela Sverige. Många av dem kommer direkt från arbetslöshet.

Reformen har inte bara ökat företagandet och skapat nya jobb. Den har även fått en svart marknad att bli mer vit. Istället för osäkra svartjobb får de anställda nu arbetsrättslig trygghet med sjukpenning, pension och rättvisa villkor.

Dessutom har RUT-avdraget underlättat för många att få vardagspusslet att gå ihop. Många familjer går på knäna för att få vardagens bestyr att fungera. Här har de hushållsnära tjänsterna varit till stor nytta för många. Bara i Kronoberg har 2501 personer valt att använda avdraget.

Men trots alla framgångar vill den rödgröna oppositionen ta bort skattelättnaderna för hushållsnära tjänster. Det är en ansvarslös politik som hotar tusentals jobb i hela Sverige. Det skulle även riskera att slå undan benen för den snabbt växande tjänstesektorn.

Med sju månader kvar till valet ser jobben återigen ut att bli den viktigaste valfrågan. Väljarna förtjänar att få svar på hur de politiska partierna vill minska utanförskapet.

Därför frågar vi er Eneroth, Elgestam och Wegendal: varför vill ni och ert parti ta bort en populär reform som har gett Sverige fler än 11 000 nya jobb?

Med vänliga hälsningar,

Katarina Brännström
Riksdagsledamot M

Anna Tenje
Riksdagsledamot M

Jag debatterar RUT med Carina A Elgestam

Tidigare idag debatterade jag RUT-avdraget med Carina A Elgestam i Radio Kronoberg. Tycker att det gick ganska bra. Alltid svårt att säga det man vill på så kort tid särskilt när man är lite förbannad...

Jag förstår verkligen inte socialdemokraternas strategi när det gäller den här frågan. RUT- avdraget har gett så många nybb och gett så många möjlighet att starta och utveckla ett företag. Ungefär 10 000 nya jobb riskeras nu. Av de som fått arbete i och med RUT-avdraget är ca 80% kvinnor och invandrare som tidigare varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna. Dessa männiksor riskerar nu att återigen hamna i utanförskap.http://www.sr.se/webbradio/?type=broadcast&Id=2236177&BroadcastDate=&IsBlock=1

Nyföretagandet ökar stabilt

Ny statistik från Bolagsverket visar att nyföretagandet ökar med drygt 6 %
under årets två första månader jämfört med samma period 2009. Under januari och februari registrerades 11 024 nya företag, vilket är 665 fler än samma
månader 2009. Det ger en ökning med 6,4 procent, vilket innebär att en sex månader lång positiv trend står sig.En annan positiv signal är att antalet företag som
försvunnit genom avregistrering under samma sexmånadersperioder minskat med drygt 20
procent.

OS är över och jag längtar redan till Sotji

Det är något speciellt med vinter OS tycker jag. De flesta kanske föredrar sommar-OS men jag tillhör nog den kategorin som gillar vinter-OS bäst. Antagligen är det nog min förkärleken till vintern, snön och kylan som spelar en viktig roll men det handlar nog även om känslan och mysfaktorn av att kura ihop sig i soffan med en filt och en kopp kaffé och avnjuta 5 milen medan snön vräker ner utanför. Det är livskvalité. Detta OS har jag sett det mesta som var värt att se samt en hel del mindre intressant. Min lille kille var sjuk 1 ½ vecka under OS och höll mig uppe många nätter, när han väl blev bättre blev det min tur att bli sängliggande. OS var en stor tröst när hela familjen hostade och nös.

OS väcker patriotiska känslor hos mig som jag knappt visste fanns. För att inte tala om hur min inställning till vårt kära grannland i väst förändras. Jag gillar Norge i andra avseenden men när det gäller vintersporter så är jag inte riktigt rationell känner jag. Konstigt att ett land med ett gigantiskt lillebrorskomplex kan väcka sådana känslor.

Nu gick det i och för sig fantastiskt bra för Sverige i OS men jag är ändå oerhört glad över att Fredrik Reinfeldt inte lägger sig i sporten likt hans kollega i Ryssland har gjort. Dmitrij Medvedev var inte alls nöjd med Ryssland insats i OS. Det blev bara 3 guld och under en presskonferens igår krävde Medvedev att de som varit ansvariga skulle avgå och ställas till svars. Nu ska vi nog vara glada över att vi inte befinner oss i en annan tidsepok i Ryssland för då hade "ställas till svars" inneburit straffläger i Sibirien eller ett nackskott - nu förlorar de nog bara sitt jobb.

Hursomhelst, när jag kom hem efter ett möte på kvällen kändes det dock lite tomt. Inga medaljhopp eller spännande nya sporter att titta på... bara CSI. Jag längtar redan till Sotji då vi (Sverige) kommer att göra ännu bättre ifrån oss och piska Norge.

01 mars 2010

Privata jobbcoacher är en lyckad satsning

Det var i augusti förra året som vi införde möjligheten för arbetslösa att få en privat så kallad jobbcoach som kan hjälpa till med att söka jobb. Sedan augusti har över 48.000 valt en privat jobbcoach, jämfört med 26.000 som gått till Arbetsförmedlingen. Själva valmöjligheten har alltså visat sig vara mycket positiv för de jobbsöknade... frågan är då om de privata jobbcoatchrna lyckats bättre? Många arbetssökande upplever att de kommit igång snabbare, sluppit långa köer samt fått en mer individbaserad rådgivning som i sin tur ett dem fler jobbintervjuer. Jag tror att arbetsförmedlingens jobbcoacher, privata jobbcoacher samt alla rekryteringsföretag kompletterar och berikar varandra och tillsammans leder till att fler får jobb och rätt jobb snabbare. Vad som är rätt för en person behöver ju inte vara det för en annan och då är det ju positivt att man har fler alternativ att välja bland. Huruvida privata jobbcoacher lyckas bättre än övriga är svårt att säga. Arbetsförmedlingen presenterade nyligen siffror som visar att 1 av 4 som har tagit hjälp av en jobbcoach har fått ett jobb. Förhoppningen är ju givetvis att ännu fler ska få jobb men detta är en bra början.

FP vill utveckla Sahlin vill avveckla

Det finns lika många olika giv om avdraget för hushållsnära tjänster som det finns partier, nästan. Alliansen tycker att avdraget är bra och är oerhört nöjda över hur utfallet med nya vita jobb blivit. FP tycker att avdraget är så bra att de vill utveckla och bredda RUT avdraget ytterligare. De rödgröna å andra sidan är långt ifrån ense. MP vill ha avdraget kvar lika mycket som V vill spola ner det i toalettstolen. S är totalt splittrade. Sossarna i storstadsregionerna har sett dess positiva konsekvenser vill nu ha kvar avdraget medan övriga sossar vill avveckla det. Frågan är hur de rödgröna ska lyckas enas kring denna fråga. Jag tror att det är stor sannolikhet att skatteavdraget för hushållsnära tjänster kommer att förändras om det blir en rödgrön regering. Vänstern kan aldrig godta att det finns kvar i den form som vi har idag. Sannolikt kommer det även att ske förändringar när det gäller ROT avdraget så S inte vill att det ska vara permanent utan beroende på konjukturen.

Anledningen till att jag gillar ROT och RUT avdragen är många. Den främsta och enklaste förklaringen är att ROT och RUT ger jobb och ökar företagandet. Målet med ROT- och RUT-avdragen är att stimulera till nya jobb och öka företagandet. Enligt en rapport från Företagarna har införandet av de två avdragen överträffat alla förväntningar och varit positivt för både ekonomin och sysselsättningen. Många som tidigare jobbade svart eller stod utanför arbetsmarknaden har tagit sig från utanförskap till arbete. Rapporten visar att lågt räknat har avdragen skapat 12 000 nya jobb men att effekten kan vara uppemot 35 000 jobb.

En undersökning från Almega visar att RUT-avdraget skapat minst 7300 nya heltidsjobb fram t o m juni 2009 denna siffra beräknas nu ligga på ca. 10 000 nya jobb eftersom efterfrågan har stigit ytterligare. Vad som är extra glädjande är att 9 av 10 nyanställda i hemserviceföretag kommit direkt från arbetslöshet, de flesta av dem är lågutbildade kvinnor och invandrare. RUT-avdraget är fantastiskt på många sätt, men jag gillar det framförallt för att det ger så många långtidsarbetslösa en möjlighet att ta sig in i arbetslivet och bort från utanförskap.

ROT- och RUT-avdragen bekämpar svartjobb och är dessutom gynnsamma för statskassan. För varje krona som betalats ut får staten tillbaka minst en krona och femtio öre. Många nya företag har skapats och en fjärdedel av byggföretagen uppger att personalstyrkan är större nu än om avdragen inte införts. Regeringens satsning har alltså varit positiv både för statsfinanserna och för sysselsättningen. Och vem sade att skattesänkningar inte skapar jobb och företagande?

Det är viktigt för näringspolitiken att dessa avdrag får vara kvar och ge ytterligare drivkrafter till nya jobb och för att motverka svartjobb. Det ska löna sig att arbeta och det ska vara lönsamt att starta företag och anställa – även i branscher som oppositionen av ideologiska skäl föraktar.