28 maj 2010

Cristina Husmark Pehrsson - en hjälte


Sällan har en minister fått utstå så mycket spott och spe som Cristina Husmark Pehrsson. Hon har blivit hånad, utskälld och hotad. I debatt efter debatt har hon fått stå tills svars för påståenden baserade på spekulationer och rena lögner. Den sosse som i fortsättningen kommer använda ig av ordet "stupstock" har ingen trovärdighet alls. I mina ögon är hon en riktig hjältinna och det är så underbart skönt att hon nu får rätt i precis allt hon har sagt och åstadkommit under mandatperioden. Det är dock långt ifrån bara en personlig seger för Cristina utan en seger för alla de som tidigare varit långtidssjukskrivna och nu har ett arbete att gå till.

10 000 långtidssjukskrivna har fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet

Igår presenterade Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Av de 15 000 sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare 13000 personer att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen. 1700 personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete. 7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen.

Detta betyder att närmare 10 000 tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension.Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst 30 000 personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år.

25 maj 2010

Vi värnar den personliga integriteten!

Idag har vi justerat ett ärende i KU som innebär ändringar i kreditupplysningslagen. Dessa förändringar har väckt stor debatt inte minst i Expressen samt i annan media. Sammanfattningsvis kan man säga att vi helt enkelt i och med dessa förändringar värnar enskilda människors rätt att inte få uppgifter om sina ekonomiska förhållanden spridda via Internet till vem som helst. Jag anser att detta är ett bra och viktigt steg i processen att stärka skyddet för den personliga integriteten. Dessa frågor är alltid svåra och det handlar om att balansera mellan å ena sidan tryck- och yttrandefriheten och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Två mycket viktiga och goda principer. Jag välkomnar den debatt som nu förs i media och hoppas att den kommer att handla om just skyddet för den personliga integriteten i något större utsträckning i framtiden.

Enligt kreditupplysningslagen (KUL) får kommersiella kreditupplysningsföretag enbart förmedla kreditupplysningar om privatpersoner till den som har ett legitimt behov av informationen, främst den som har eller överväger någon form av ekonomisk relation med den omfrågade personen. Kravet på legitimt behov har alltsedan lagens tillkomst 1973 sett som ett viktigt skydd för den enskildes personliga integritet. Kreditupplysningar som tillhandahålls ur databaser via Internet kan däremot för närvarande göras tillgängliga för i princip vem som helst, eftersom sådana databaser i KUL hittills har undantagits från kravet på legitimt behov. KU-alliansen såg därför positivt på att regeringen nu stärker integritetsskyddet för den enskilde, genom att det i fortsättningen ska krävas legitimt behov även för att få kreditupplysningar via databaser.

De föreslagna bestämmelserna ska också ses i ljuset av det stärkta skyddet för den personliga integriteten som - förutsatt riksdagens beslut - införs genom den nya föreskriften i 2 kap. 6 § regeringsformen. Utskottet menar därför att de föreslagna ändringarna i kreditupplysningslagen bör träda i kraft samtidigt som förändringarna i regeringsformen, dvs. den 1 januari 2011 (och inte, som regeringen föreslår, den 1 augusti 2010).

Expressen m fl påstår att lagförslagen begränsar möjligheterna att granska makthavare, men det har aldrig har varit möjligt enligt kreditupplysningslagen att begära ut kreditupplysningar med hänvisning till journalistiskt arbete. Den tekniska utvecklingen har medfört att allmänheten, inklusive journalister, under några år har kunnat begära ut kreditupplysningar via Interhet av vilket skäl som helst. Lagförslaget innebär en återgång till den ordning som gällt alltsedan kreditupplysningslagens tillkomst och bygger på de avvägningar mellan integritet och offentlighet som gjordes då och som tidigare inte har ifrågasatts. Därtill är merparten av informationen i upplysningarna tillgänglig för journalister, i form av offentliga, allmänna handlingar hos myndigheterna.

Det har påståtts att lagförslaget strider mot en bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (till vilken yttrandefrihetsgrundlagen hänvisar). Bestämmelsen säger att man genom lag får begränsa offentliggörandet av kommersiella kreditupplysningar som innebär ett otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet. Diskussionen har främst rört vad "otillbörligt intrång" innebär. Regeringens tolkning är att utlämnande av upplysning till någon som saknar legitimt skäl utgör "otillbörligt intrång". KU framhåller att den tolkningen har stöd i lagens förarbeten.

10 punkter för en levande landsbygd

Moderaterna har tagit fram en landsbygdsplattform som kan sammanfattas i 10 punkter för en levande landsbygd. Vi tycker till skillnad från de rödgröna att det är viktigt att man kan leva och verka även utanför tullarna i Stockholm. Det är på landsbygden som den verkliga potentialen finns. Moderaterna vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden.

10 punkter för en levande landsbygd:

Vi vill förbättra nivån av basservice i Sveriges landsbygder genom kraftfulla satsningar på bland annat infrastruktur och bredband i hela landet samt en över­syn av pumplagen.

Vi vill långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och basindustri i hela landet.

Vi vill förbättra villkoren för den snabbt växande och viktiga turistnäringen i Sveriges landsbygder.

Vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt.

Vi vill fortsätta arbetet med att göra den svenska sjukvården rättvis över hela landet .

Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen.

Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem.

Vi vill arbeta för en ökad integration på landsbygden genom att bland annat nå ut med kunskap om landsbygden och dess näringsliv till personer som är nyanlända till Sverige.

Vi vill undersöka möjligheten att inrätta en form av personliga rådgivare – landsbygdslotsar.

20 maj 2010

Lyckad vårdreform

Det har nu visat sig att vårdvalsreformen var riktigt lyckad, över 180 nya vårdenheter kom till tack vare reformen som till en början var så kritiserad av socialdemokraterna. Möjligheten för patienter att själva välja vårdgivare har inte bara lett till ökad tillgänglighet och bättre bemötande, även öppetiderna och annan service ökade markant. Ska bli spännnade och se om de rödgröna går ut med att de ska riva upp den här reformen också om de kommer till makten - skulle inte förvåna mig det minsta eftersom det innebär att de inte kan kontrollera vårdtagarna längre.

Ny myndighet - för en bättre vård

Idag fattade Regeringen beslut om att inrätta en ny myndighet som ska granska och utvärdera sjukvården. Det handlar om bildandet av en liten men spetsig myndighet som ska kunna arbeta effektivt för att hitta fel och brister i systemet. Myndigheten ska helt enkelt göra en oberoende granskning av vad som händer i vården, utvärdera olika satsningar och mäta effektiviteten. Myndigheten ska också undersöka vilket behov av information som olika patientgrupper har för att själva kunna välja vårdgivare och behandling. Ett mycket viktigt uppdrag enligt min mening. Den ska bland annat även undersöka varför vården varierar i landet. Både när det gäller utbud och kvalitet. Jag gillar förvisso inte det faktum att vi skapar fler myndigheter i Sverige men här har vi i alla fall en myndighet med en meningsfull och viktig uppgift. Jag kan därför leva med att vi sätter upp ännu ett namn på den oändligt långa förteckning över myndigheter i Sverige.

Avskaffa - ledordet för de rödgröna

Ännu en sak ska avskaffas och rivas upp om de rödgröna kommer till makten efter valet i höst. Den här gången är det vår stor satsning på jobbcoatcher som ska avskaffas. Jag har full förståelse för att de (om olyckan skulle vara framme och de vinner)vill skapa sin egen politik och lägga sina egna förslag men det är väl korkat att riva upp saker som är bra och faktiskt fungerar, eller? Arbetsförmedlingen har ännu inte gjort någon större undersökning av hur effektiva coacherna har varit. Men enligt Arbetsförmedlingen finns tecken på att den här satsningen har varit framgångsrik. Det kanske vore en bra idé att vänta lite och låta AMF göra en utvärdering innan man kastar arbetssättet i papperskorgen. Men de rödgröna har uppenbarligen storslagna planer på att återgå till det gamla, allt ska bli precis som det var innan vi tog över makten 2006. AMF ska åter bli AMS och sluta förmedla jobb och istället förmedla bidrag och "hitta på" sysselsättning till folk.

06 maj 2010

Jag hoppar av riksdagslistan inför höstens val

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) hoppar av moderaternas riksdagslista

Anna Tenje sitter idag som riksdagsledamot för moderaterna i Kronobergs län sedan valet 2006. Anna Tenje står inför höstens val på 3:e plats på riksdagslistan samt på 2:a plats på kommunlistan i Växjö men meddelade under torsdagen att hon inte kommer ställer upp för omval till riksdagen.

- Jag har beslutat mig för att avsäga mig platsen på moderaternas riksdagslista i Kronobergs län. Anledningen är helt enkelt att jag inte vill sitta i riksdagen nästa mandatperiod och då ska man inte heller stå på listan.

- Att vara toppkandidat på 2 listor kan uppfattas som förvirrande för väljarna och jag vill helt enkelt inte att det ska råda några som helst tvivel om att det är Växjö kommun som jag satsar helhjärtat på.

- Arbetet i riksdagen har varit fantastiskt men för min del är situationen ohållbar. Att förena riksdagsuppdraget med ett familjeliv med små barn fungerar helt enkelt inte. Jag är dock evigt tacksam för de erfarenheter och de kontakter som jag fått tack riksdagen och jag utesluter inte en framtida kandidatur när familjesituationen är annorlunda.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

05 maj 2010

Nya utfrågningar i KU

Den som trodde att årets utfrågning i KU var över trodde fel. Det blir nya utfrågningar med både Dag Klackenberg och Maud Olofsson. Suck! Känner egentligen inte något större behov av att fråga ut varken Dag eller Maud men det är väl bra om det ges tillfälle att reda ut eventuella missförstånd. Imorgon är det Dag Klackenberg som ska frågas ut. Det hela sker i Skandiasalen klockan 09.00 och går att följa via webbtv och möjligtvis även SVt-forum.

Hursomhelst har vi otroligt mycket att göra i KU för tillfället (som alltid) och det är många betänkanden kvar att debattera och besluta om. Jag ansvarar för både bland annat Vattenfallärendet i det stora granskningsbetänknadet, en ny Radio och TV-lag samt det nya pressstödsbetänknadet. Inga små och okomplicerade frågor direkt och jag börjar känna mig lite stressad inför allt annat jag borde hinna med den här våren. Men det får helt enkelt vänta lite...

Bodströms debatteknik brister

Svarade nyligen på en artikel i Smålandsposten som Tomas Bodström och Tomas Eneroth skrivit. Kändes oerhört skönt att skriva av sig lite och ge dem en känga då deras artikel var så dålig. De påstod i sin artikel att det varit fyra års vakuum på justitieområdet och att Beatrice Ask inte gjort sitt arbete utan försuttit alla chanser till att förbättra rättsväsendet. Skitsnack och oseriöst dravel menar jag och skrev förljande svar!

-----------

Jag är en aning kluven till hur jag ska bemöta herrarna Bodström & Eneroths påståenden i SMP den 23/4. Är det så att de på fullaste allvar anser att Alliansregeringen inte genomfört några som helst reformer inom rättsväsendet under mandatperioden eller är deras påståenden bara oseriös populism? Tomas Bodström har förvisso många olika jobb och åtaganden vid sidan om uppdraget som riksdagsledamot men det skulle ändå förvåna om han som ordförande i justitieutskottet missat de mest omfattande satsningarna på rättsväsendet i modern tid. Det får mig därför att landa i slutsatsen att de helt enkelt är oseriösa i sin argumentation och försöker vilseleda väljarna. En debatteknik som inte alls är obekant för Tomas Eneroth.

Att i detta läge förklara för Bodström och Eneroth vilka reformer vi genomfört inser jag är lönlöst men övriga läsare kanske är intresserade. Här är ett litet axplock:

Hela rättskedjan har fått kraftigt ökade resurser.
Antalet poliser har ökat med nästan 3000 och vallöftet om 20 000 poliser är uppfyllt.
Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts och en genomsyn nu av hela straffskalan pågår.
En omfattande handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor har lanserats.
Brottsoffers ställning har stärkts i hela rättskedjan.
Kraftfullare tag för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten

Att S-herrarna inte heller håller sig uppdaterade blir uppenbart när de efterfrågar ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel - regeringen överlämnade nyligen nämligen en proposition till riksdagen om just detta. Så mitt råd till Bodström och Eneroth är att ni uppdaterar både er kunskap och er debatteknik innan ni ger er in i debatten nästa gång. Jag väntar på er!