26 mars 2013

Slutet av början...

I går fattade förvaltningschefen på tekniska förvaltningen Sundell Isling beslutet att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Har själv inte varit delaktig i det beslutet eller i utredningen som sådan. Delrapporteringen och den arbetsrättsliga utredningen är dock inte början av slutet utan snarare slutet av början. Det är uppenbart att det rör sig om ett systemfel och att tekniska förvaltningen har en hemläxa att göra. Ser det dock som en stor utmaning och något som kan bli riktigt bra när vi är klara med förändringsarbetet. Framför oss nu har vi en fortsättningen av internutredningen framför oss som mer kommer titta på förvaltningens brister och problemområderna och fokusera på lösningar.

Nedan finner ni den information som Maria Sundell Isling gick ut med i samband med hennes beslut under gårdagen:

Bakgrund


En arbetsgrupp har tillsatts i fördjupningen av frågan kring efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling, med anledning av den arbetsrättsliga utredningen kring Christer Wåneheds agerande. Fördjupningen har kommit fram till att det på tekniska förvaltningen under lång tid har rått brister i systematisk kontroll och ledning. Det handlar om följande delar:

• Attest- och delegationsordning har varit oklar för många medarbetare

• Förändringar vad gäller spärrar i fakturahanteringssystemet har genomförts i strid med gällande delegationsordning

• Oklarheter i hantering av avtal

• Alltför få ramavtal har tecknats med leverantörer

Dålig planering från beställare har resulterat i en ständig tidspress med stora krav på snabb genomförandetakt. Det viktiga har varit att hålla en hög servicegrad mot växjöborna.

Konsekvenser

Arbetsgruppen har inte funnit något som visar att Växjö kommun lidit någon ekonomisk skada till följd av ovan beskrivna brister. Däremot kan konstateras att LOU:s krav på fri konkurrens till viss del har åsidosatts. De gånger upphandling skett vid sidan om gällande ramavtal har oftast handlat om att ramavtalsinnehavare inte kunnat leverera.

De fastställda budgetramar som Christer Wånehed ansvarar för har aldrig överskridits. Han har utfört de uppdrag som har förelagts honom på ett kostnadseffektivit sätt och en entydig bild visar på en person som alltid har haft stadens bästa i fokus. Det finns inget som pekar mot att han har berett sig själv eller någon i hans närhet någon vinning.

Samtidigt måste framhållas att Christer Wånehed och hans underställda chefer har brutit mot LOU. Under den granskade perioden 2010 -2012 har gatuteknikavdelningen upphandlat flera leverantörer på ett icke korrekt sätt. Dessutom har varor och tjänster felaktigt direktupphandlats, då beloppen överskridit tröskelvärdet. Detta är allvarligt då Christer Wånehed som avdelningschef har ett stort ansvar gentemot gällande lagstiftning.

Beslut

Jag, i egenskap av tekniska förvaltningens chef, beslutar dock att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Jag anser inte det rätt att utdela en disciplinpåföljd till en person som är en del av ett icke fungerande system. En sådan åtgärd ska utdelas för att en person ensam handlat fel, inte för att statuera exempel. Jag kommer istället att i samtal med Christer tydliggöra de skyldigheter som han som anställd och chef har att följa anställningsavtal och lagar som ex. LOU.

Åtgärder

Den arbetsgrupp som tillsatts har även fått i uppdrag att analysera hela tekniska förvaltningen vad gäller intern styrning och kontroll och tydliggöra ansvar och befogenheter. I juni ska vi lägga fram ett förslag till åtgärdsplan till den tekniska nämnden. Redan nu har vi beslutat att upphandlingsenheten på kommunledningskontoret förstärker sin personal med en person för att stötta den tekniska förvaltningen. Kommunledningskontoret har dessutom beslutat att i juni hålla två heldagars utbildning i LOU för all personal i Växjö kommun. Inom tekniska förvaltningen är behovet stort att snabbt gå igång med utbildningsinsatser. Jag kommer därför att starta utbildningssatsningar kring LOU. Istället för att ägna mer tid åt det som varit vill jag nu blicka framåt.

Växjö 2013-03-25

Maria Sundell Isling

19 mars 2013

Några klargöranden ang tekniska

Har tidiga skrivit här på bloggen om både internutredningen som pågår på tekniska förvaltningen och den arbetsrättsliga utredningen som gjordes av personalchefen med anledning att det framkom uppgifter om att tekniska förvaltningens gatuchef Christer Wånehed brustit vad gäller LOU. Vid vårt senaste sammanträde berättade personalchefen att disciplinpåföljden blev en varning. Det visade sig dock inte vara alldeles riktigt... Det var snarare en varning om att CW eventuellt kommer att bli varnad. Den arbetsrättsliga utredningen var inte tillräcklig och det pågår nu ytterligare intervjuer, överläggningar med fackliga organisationer och utredning innan förvaltningenschefen kommer avlägga sitt slutgiltiga besked. Det är förvaltningschefen och inte personalchefen som håller i utredningen och som fäller det sista avgörandet. 

Alla dessa turer fram och tillbaka är beklagliga och jag kan bara konstatera att det finns brister både vad gäller personalpolitik och hur vi ibland sluter avtal. Kan bara hoppas att samtliga inblandade lär sig mycket av den här historien och att vi aldrig hamnar där igen. 

Under torsdagens sammanträde med tekniska nämnden kommer nämndens ledamöter att få ytterligare information och få möjlighet att ställa frågor både om internutredningen och den arbetsrättsliga utredningen.     

Vädret, Svinarp & energieffektiviseringar

Sitter på tåget till Kastrup för att senare idag ta mig vidare till Bryssel. Känns lite som ett lotteri med tanke på att många tåg redan är försenade eller inställda. Mitt tåg gick dock nästan som det skulle och vi är nu på väg söderut, rakt mot ovädret i Skåne. Förhoppningsvis ordnar det sig även med flyget till Bryssel så att jag inte missar min debatt ikväll.

Ikväll har jag blivit inbjuden att delta i en debatt som anordnas av EUFORES och handlar om energi efficincy policies. Har blivit ombedd att tala om Växjös framgångsrika arbete, vilka problem och möjligheter vi ser. Ska bli mkt spännande.

Saken blir inte mindre kul då debatten äger rum på Stanhope Hotel i Bryssel. Hotellet där vår Starke man i Svinarp hoppades på att ta emot pris. Jag har dock inga planer på att efterlikna hans beteende mer än så.:)

Anna Tenje

01 mars 2013

Gårdagens tekniska nämnd bjöd på både stort & smått

Fick en låååååång kväll tillsammans med mina kollegor i tekniska nämnden igår. Dagordningen var allt annat än tråkig och ointressant. För det första fick nämnden en rapport från den arbetsrättsliga utredning som Mikael Färdig genomfört med anledning av de fel och brister som uppdagats på vår gatuavdelning. Nämnden fick en rapport hur utredningen gått till väga och vad de kommit fram till. Utredningen landade i att min gatuchef fick en varning. Mer om utredningen och läget på förvaltningen finns att läsa i ett annat inlägg här på bloggen.

På gårdagens möte avklarade vi också frågan om den omtalade Backöeken. Nämnden landade i att låta eken stå kvar. Jag vill absolut inte förminska ärendets betydelse men det är märkligt hur vissa ärenden kan engagera medan andra ärenden inte får någon uppmärksamt alls. Jag tror att Smålandsposten skrivit om Backöeken minst 6 gånger. Nu är i vart fall frågan avklarad för nämndens del och kommer ha stor principiell betydelse för våra tjänstemän när de ska avgöra liknande ärenden i framtiden.

Igår fattade vi också beslut om anbudsunderlaget för att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad. Förhoppningsvis lyckas vi nu få in många bra anbud under våren och kan lägga ut verksamheten så fort som möjligt. Helt otroligt vad frågan dragit ut på tiden.

Gårdagens möte var Ulf Agermarks sista möte som tf förvaltningschef. Han valde att avgå samma dag som påven:). Han har varit fantastisk och jag är glad att han nu stannar kvar ett tag på förvaltningen och roddar sina stadsmiljöprojekt. Vi avhandlade också några motioner, medborgarförslag och fick redogörelse om bokslutet. Jag klubbade av mötet vid 19.30 och var då trött i både kropp och knopp.

Hektisk tid för tekniska...

Det har minst sagt varit en ganska tuff och utmanade tid de senaste veckorna. Tekniska förvaltningen och nämnden genomgår en tuff granskning och det påverkar mitt arbete i alla avseenden. Medarbetare känner sig givetvis oroliga när enskilda tjänstemän blir ifrågasatta och hela avdelningar granskas. Samtidigt kryddas frågan givetvis med politik, meningsmotståndare vässar sina armbågar och ser chansen att ge majoriteten en knäpp på näsan. Det i sin tur gör att problemet tar både större men framförallt andra proportioner. Det gäller att behålla fokus och varken förstora eller förminska problemet. Jag förstår dock att medarbetare som inte är vana vid det politiska spelet kan känna sig förvirrade, svikna och kanske utelämnade. Jag har dock fullt förtroende för dem som jobbar på tekniska förvaltningen och väljer att inte döma någon på förhand eller utgå från att det förekommer oegentligheter. Jag föregriper nte heller den interna utredning som vi nu kommer att genomföra på förvaltningen.

 Den arbetsrättsliga utredningen kom fram till att det inte förekommit några som helst affärer för egen vinnings skull. Det är av oerhört stor betydelse. Att någon av våra anställda begår fel eller bryter mot lagar och regler kan ha många anledningar. Hög arbetsbelastning, slöhet, okunnighet, omöjliga politiska mål, brist på ledarskap, lathet, effektivitetskrav, dålig uppföljning, dåligt politiskt ledarskap eller helt enkelt bara att man är lite för mkt entreprenör och är driven och vill få arbetet och uppdraget utfört. Gör man det för egen vinning finns det bara en anledning - man är girig. 

Jag blickar nu framåt, jag vänder dock inte blad:). Givetvis önskar jag att det var förvaltningen själva som upptäkt att det fanns fel och brister i förvaltningen och inte radion via tips. Då hade vi haft rätt fokus från början. Nu börjar det stora arbetet med att lokalisera, identifiera problem i vår förvaltning och ta fram en vertygslåda så att vi kan fortsätta utföra våra uppdrag men utan att bryta mot lagar och regler. Fler ramavtal med fler företag verkar klokt...